Audit a účtovníctvo

Komplexné business poradenstvo

Členom skupiny KORSO Group je dlhodobo etablovaná Slovenská poradenská spoločnosť, a.s. Od roku 2003 poskytuje odborné poradenstvo a komplexné služby najmä podnikateľom.

 

Slovenská poradenská spoločnosť sa sústreďuje na daňové a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva, no poskytuje aj autorizované audítorské služby. V úzkej spolupráci v rámci KORSO Group poskytuje aj expertné právne služby.

 

Pre podnikateľov tak prináša kompletný servis pod jednou strechou. Výhodou spoločnosti je vysoká znalosť cudzích jazykov jednotlivých expertov. Spoločnosť tak k spokojnosti vybaví aj anglicky, či nemecky hovoriacich klientov.

 

Viac sa o našej účtovno – poradenskej divízii sa dozviete na samostatnej stránke: https://poradenska.sk/

Oblasti

Poradenský dom

Právne poradenstvo

Ekonomické poradenstvo a účtovníctvo

Daňové poradenstvo

Audítorská činnosť

Ekonomické poradenstvo a účtovníctvo

Ponúkame komplexné služby pre podnikateľov rôznych veľkostí – od prípravy a úvodných konzultácií pred začiatkom podnikania, prvé právne kroky, následne vedenia účtovníctva a plnenie daňových povinností, poskytujeme priebežné účtovné, mzdové, odvodové a daňové poradenstvo.

Vybrané služby:

spracovanie finančných plánov

podnikateľské, investičné plánovanie a poradenstvo

due diligence

tvorba interných účtovných predpisov

vedenie mzdovej agendy a poradenstvo

spracovanie stanovísk a pomoc pri zložitých účtovných operáciách – fúzie, transformácie spoločností, likvidácia spoločností a ich realizácia

aplikácia národných a medzinárodných účtovných predpisov

vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo pre podnikateľov aj pre nepodnikateľskú sféru

účtovné uzávierky a priebežné účtovné poradenstvo

príprava podkladov pre získavanie finančných zdrojov z bánk, leasingových spoločností, súkromných investorov, finančných fondov a pod.

Daňové poradenstvo

Slovenská poradenská spoločnosť poskytuje komplexné daňové poradenstvo vrátane spracovania všetkých dokumentov vyžadovaných pre účely daní, odvodov a poplatkov príslušnými štátnymi orgánmi.

Odborným garantom je spoluzakladateľ spoločnosti Ing. Emil Pečík, ktorý pôsobí od roku 1992 ako daňový poradca a od roku 2005 ako štatutárny audítor. Zároveň je členom Slovenskej komory daňových poradcov (č. osv. SKDP 5/92) a Slovenskej komory audítorov (č. lic. SKAU 928).

Daňové poradenstvo poskytujeme prostredníctvom spoločnosti SPS TAX, k.s. (č. osv. SKDP 96/2009), ktorá je držiteľom Pečate Stabilná audítorská a účtovná spoločnosť udelenej NiSSR. 

Vybrané služby:

spracovanie všetkých druhov daňových priznaní a hlásení právnických a fyzických osôb

konzultácie a servis k všetkým druhom daní a colných režimov

daňové poradenstvo pre domácich a zahraničných klientov

usadenie a registrácia zastúpení zahraničných podnikateľov na území SR, riešenie daňových režimov vo všetkých druhoch daní

zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi pri daňových kontrolách a v daňovom konaní

Audítorská činnosť

Špecializovaní tím audítorov má bohaté nielen slovenské ale aj zahraničné skúsenosti. Garantujeme tak flexibilné, inovatívne a nákladovo veľmi efektívne audítorské služby.

Každému klientovi poskytujeme spoľahlivý a relevantný výrok nezávislého audítora, ktorý je podložený profesionálnou dôslednosťou a objektivitou.

Vybrané služby:

audit alebo overenie účtovných závierok zostavených podľa zákona

audit alebo overenie účtovných závierok podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS)

audit alebo overenie konsolidovaných účtovných závierok

overenie priebežných výkazov

previerka vnútorných kontrolných procesov

Kontakt

Sídlo spoločnosti:

Slovenská poradenská spoločnosť a.s.

Vojtecha Tvrdého 793/21

010 01 Žilina

IČO: 36 414 662

IČ DPH: SK2021761918

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, Vložka číslo 10399/L

Telefón

+421 41 5625461

Prečítajte si viac o službách tejto spoločnosti: